Appendix N to Part 121 - Design-Life Goals
                  Appendix N to Part 121._Design-Life Goals
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Number of                     Design-life
        Airplane type           seats     Type certificate data sheet   goal (hours)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raytheon (Beech) Aircraft Co.:
  _Beech 99 (all models)..................      15+2 A14CE.............................     46,000
  _Beech 1900 and 1900C...................      19+2 A24CE.............................     45,000
  _Beech 300 and 300LW....................      13+2 A24CE.............................     30,000
  _Beech B300 and B300C...................      15+2 A24CE.............................     30,000
  _Beech 1900D............................      19+2 A24CE.............................     45,000
British Aerospace Ltd.:
  _BAe Jetstream 3101.....................      19+2 A21EU.............................     45,000
  _BAe Jetstream 3201.....................      19+2 A56EU.............................     30,000
deHavilland Aircraft Co.: DHC-6.............      22+2 A9EA..............................     33,000
Dornier Luftfahrt GmbH:
  _Dornier 228-100 and -200...............      19+2 A16EU.............................     42,800
  _Dornier 228-101 and -201...............      19+2 A16EU.............................     32,800
  _Dornier 228-202........................      19+2 A16EU.............................     29,600
  _Dornier 228-212 (Except SN 155 &        19+2 A16EU.............................     26,400
   191 and up).
  _Dornier 228-212 (SN 155 and 191 and up)      19+2 A16EU.............................     42,800
Empresa Brasileira de Aeronautica (Embraer):      19+2 A21SO.............................     30,000
 Embraer EMB-110.
Fairchild Aircraft Corporation:
  _SA226-TC...............................      20+2 A8SW..............................     35,000
  _SA227-AT...............................      14+2 A5SW..............................     35,000
  _SA227-TT...............................       9+2 A5SW..............................     35,000
  _SA227-AC...............................      20+2 A8SW..............................     35,000
  _SA227-PC...............................      20+2 A8SW..............................     35,000
  _SA227-BC...............................      20+2 A8SW..............................     35,000
  _SA227-CC...............................      19+2 A18SW.............................     35,000
  _SA227-DC...............................      19+2 A18SW.............................     35,000
Pilatus Britten-Norman: PBN BN-2 Mk III (all      16+2 A29EU.............................     20,480
 models).
Short Brothers PLC:
  _SD3-30.................................      39+2 A41EU.............................     57,600
  _SD3-60.................................      39+2 A41EU.............................     28,800
  _SD3-Sherpa.............................      39+2 A41EU.............................     40,000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Effective Date Note: At 67 FR 72762, Dec. 6, 2002, Appendix N to part 121 was added, effective Dec. 8, 2003.